produktów: 0
wartość: 0,00zł.
>> DO KASY
Szukaj: firma: rodzaj: cena:
faq

Wybierz producenta

 • Adriatica
 • Anne Klein
 • Atlantic
 • Bering
 • Bisset
 • Calvin Klein
 • Casio
 • Daniel Wellington
 • DKNY
 • Doxa
 • Guess
 • Lacoste
 • Lorus
 • Nautica
 • OBAKU
 • Orient
 • Rubicon
 • Seiko
 • Timex
facebookgrawerowanie zegarków gratis
sklep jubilerski


Regulamin

REGULAMIN - SKLEPU INTERNETOWEGO FirmoweZegarki.pl  ORAZ  INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW
 
1. Sklep internetowy FirmoweZegarki.pl  prowadzony jest na stronie internetowej:  http://www.firmowezegarki.pl przez  Tonat Holding S.A. z siedzibą przy ul. Sielskiej 17A, 60-129 Poznań, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 544354, numer NIP: 7811906726, numer REGON: 360815111, numer telefonu  506 071 697(dalej: Sprzedawca).
2. Wszelkie informacje handlowe oraz związane z przedmiotem umowy i samym zawarciem umowy udzielane są przez Sprzedawcę w formie  pisemnej  jak również za pośrednictwem środków indywidualnego porozumiewania się na odległość,  tj.: za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@firmowezegarki.pl lub telefonicznie, pod numerem  506 071 697 Koszt połączenia telefonicznego jest zgodny z cennikiem operatora z usług którego korzysta Klient.  Osoby współpracujące lub zatrudnione przez Sprzedawcę  mogą posługiwać się indywidualnymi adresami poczty elektronicznej z uwzględnieniem ich imienia, nazwiska oraz domeny: firmowezegarki.pl.  
3. Przedmiot świadczenia Sprzedawcy stanowią towary tj. rzeczy ruchome,  każdorazowo opisane i oznaczone na stronie http://www.firmowezegarki.pl. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć zamówione przez Klienta towary jako rzeczy nowe i bez wad.
4.1. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje na podstawie  prawidłowo  wypełnionego formularza zamówienia na stronie http://www.firmowezegarki.pl, który podlega  weryfikacji przez Sprzedawcę pod względem zgodności danych podanych przez Klienta oraz dostępności towaru.
4.2.  Brak podania niezbędnych danych np.: nr telefonu, adresu e-mail pod którym Sprzedawca  może dokonać potwierdzenia zamówienia lub brak / niedostępność towaru stanowi podstawę do odmowy przyjęcia zamówienia.
4.3. Zamówienia za pośrednictwem  systemu sklepu internetowego na stronie internetowej:  http://www.firmowezegarki.pl  można składać przez całą dobę.
4.4. Przy zamówieniu z opcją "zapłata z góry" Sprzedawca oczekuje na zapłatę 7 dni, po bezskutecznym upływie tego terminu,  zamówienie zostaje anulowane.                 
4.5. Przy zamówieniu "na życzenie" powyżej kwoty 5000 zł Sprzedawca  może zażądać zaliczki lub całej zapłaty za zamówiony towar.
4.6.  Opcja "negocjuj cenę"  dostępna jest tylko dla towarów powyżej  kwoty 200 zł.
4.7. Na wybranych modelach zegarków oferowanych na stronie internetowej:  http://www.firmowezegarki.pl  możliwe jest wykonanie grawerowanej dedykacji w ramach podstawowej ceny danego modelu.
5.1.  Klient  zobowiązany jest do zapłaty za przedmiot świadczenia, w tym za koszty jego dostawy  przed wysłaniem zamówionego towaru chyba, że wybrał opcję odbioru towaru za pobraniem.
5.2. Ceny wskazane na stronie http://www.firmowezegarki.pl zawierają podatek VAT.
6.1.  Sprzedawca przyjmuje następujące formy płatności:
        1) przelew - przed wysłaniem towaru.
        2) gotówka - przy odbiorze osobistym albo dostawie realizowanej przez przewoźnika za pobraniem.
6.2. Przy zamówieniu towaru powyżej 1000 zł i jednoczesnym zleceniu wykonania grawerowanej dedykacji,  
istnieje możliwość wysłania za pobraniem tylko przy uprzedniej wpłacie zaliczki w wysokości 10 % wartości towaru.
6.3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
7. Zamówione przez Klienta rzeczy dostarczane są za pośrednictwem przewoźników, firm kurierskich wybranych przez Klienta na stronie http://www.firmowezegarki.pl. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych rzeczy zgodnie z cennikiem dostaw umieszczonym na stronie http://www.firmowezegarki.pl, przy czym przesyłka wysyłana za granicę jest dodatkowo płatna. W przypadku odbioru osobistego lub przez upoważnioną na piśmie przez Klienta osobę trzecią,  koszty takiego odbioru rzeczy bezpośrednio z magazynu Sprzedawcy, Klient  ponosi we własnym zakresie.
8. Termin spełnienia świadczenia jest każdorazowo uzgadniany indywidualnie z Klientem. Okres oczekiwania na sprowadzenie zamówionego towaru  jest zróżnicowany i uzależniony od jego dostępności w magazynie wewnętrznym Sprzedawcy lub magazynach producenta, a także od zamówionych przez Klienta dodatkowych usług. W przypadku sprzedaży towarów znajdujących się w magazynie wewnętrznym Sprzedawcy  umowa wykonywana jest niezwłocznie, w związku z czym czas trwania umowy ograniczony jest do okresu pomiędzy zapłatą ceny a dokonaniem przez Klienta odbioru rzeczy. W przypadku sprzedaży towarów  sprowadzonych z magazynów zewnętrznych producentów zamówionych towarów, Sprzedawca każdorazowo ustala i wskazuje Klientowi przewidywany termin jej odbioru, w związku z czym umowa taka  obowiązuje od momentu złożenia zamówienia do czasu wskazanego przez Sprzedawcę jako przewidywana data odbioru zamówionego towaru do dnia dokonania przez Klienta  faktycznego odbioru rzeczy. Sprzedawca podejmuje starania,  aby wysyłka z zamówionym towarem nadana była jeszcze  tego samego dnia, w którym potwierdzono zapłatę  za towar.
9. Sprzedawca  jest odpowiedzialny wobec Klienta, w tym Klienta będącego Konsumentem za wady rzeczy na zasadach szczegółowo określonych  w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).
10. Jeżeli podczas odbioru rzeczy Klient stwierdzi niezgodność rzeczy w stosunku do treści zawartej umowy, Klient może wysłać pisemną reklamację na adres Tonat Holding S.A., Grunwaldzka 4/27/2, 72-100 Goleniów. Reklamację wniesioną przez osobę nieuprawnioną, traktuje się jako niewniesioną. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
      1) datę sporządzenia reklamacji;
      2) imię i nazwisko, adres do korespondencji osoby składającej reklamację;
      3) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie reklamacji;
      4) wskazanie żądania Klienta;
      5) datę i miejsce zakupu rzeczy;
      6) numer paragonu lub faktury VAT potwierdzającej zakup zamówionej rzeczy;
      7) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
11. Klient może zostać poproszony o dostarczenie rzeczy do siedziby lub magazynu Sprzedawcy, w terminie ustalonym  z pracownikiem Sprzedawcy, celem dokonania weryfikacji zasadności reklamacji. Za datę wniesienia reklamacji,  przyjmuje się  datę  otrzymania   przez  Sprzedawcę reklamacji od osoby uprawnionej o treści wskazanej w pkt.10. Regulaminu. Termin udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację wynosi 14 dni od dnia otrzymania przez  Sprzedawcę  reklamacji od Klienta.
12. Zasady, sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy w terminie 30 dni dla Klientów - Konsumentów oraz obowiązki poniesienia przez Klientów - Konsumentów kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy  - określone zostały  w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 (pobierz) do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość  nie przysługuje Klientowi - Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2)  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w tym zegarki z wygrawerowanymi na zamówienie Klienta znakami,
4)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6)  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
13. Wzór formularza o odstąpieniu od umowy przez Klientów - Konsumentów  stanowi Załącznik nr 2 (pobierz) do Regulaminu.
14. Wszelkie spory związane z nabyciem zamówionych przez Klientów rzeczy u Sprzedawcy  będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient  będący  Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich  roszczeń. Informacje  o sposobie dostępu do  trybów i procedur pozasądowego rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 
15. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Klientów jest Tonat Holding S.A. z siedzibą przy ul. Pięknej 28A, 60-591 Poznań, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 544354, numer NIP: 7811906726, numer REGON: 360815111. Wszelkie przekazane przez  Klientów dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez  Tonat Holding S.A. wyłącznie w celu i na potrzeby potwierdzenia prawidłowego  przebiegu transakcji dokonywanej przez Klientów.  Wszelkie inne wykorzystanie danych osobowych Klientów wymaga ich  odrębnej zgody.  Każdy z Klientów ma prawo dostępu do treści swoich danych  osobowych przekazanych  oraz do ich poprawiania, jak również żądania ich usunięcia w przypadku wykorzystywania ich  w celach niezgodnych wcześniej wyrażoną zgodą lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Odpowiednia zmiana Regulaminu będzie obowiązywać  od czasu publikacji treści tekstu jednolitego Regulaminu  uwzględniającego wprowadzoną  zmianę na stronie http://www.firmowezegarki.pl z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpływa na prawa Klientów, którzy do dnia opublikowania zmiany Regulaminu dokonali skutecznego zamówienia towaru.
 
 
FORMULARZ ZWROTU TOWARU
POUCZENIE DOT. ZWROTU
Nowość!
zegarek firmy Bisset BSBE06BWBZ03BXzegarek firmy Rubicon RNBD65TISX03BXzegarek firmy Bisset BSCC54TIBRzegarek firmy Bisset BSBC92SIBXzegarek firmy Rubicon RNBD65GIGX03BX

FirmoweZegarki.pl
pon - pt 10.00-18.00
sob 10.00-14.00

biuro@firmowezegarki.pl

INFOLINIA:
tel. 506 071 697
opineo nasze opinie

faq

reklama zegarków
infolinia 535 905 350dostawa kurierem gratis

AVERTA Projektowanie stron internetowych Szczecin